DISLEKSIJA

DISLEKSIJA

Disleksija predstavlja poremećaj koji se manifestuje teškoćama prilikom učenja čitanja, bez obzira na konvencionalne instrukcije, odgovarajuću inteligenciju, društveno-kulturne mogućnosti.

U razvojne disleksije spadaju:

a) Disleksija koja nastaje usled nezrelosti psihomotornog sistema

b) Disfazična disleksija koja se javlja kao posledica patološki nerazvijenog govorno-jezičkog sistema (razvojna disfazija). Smetnju predstavlja nedostatak nekih glasova, agramatizam, sužena leksika, semantika i sintaksa, odnosno opšta nezrelost za funkciju govora.

c) Disleksija nastala kao posledica povreda CNS - a ( s neurološkim znacima) i usled minimalne moždane disfunkcije (MMD), čak i u slučaju normalne govorno-jezičke razvijenosti.

SIMPTOMI (ili kako prepoznati) DISLEKSIJE

·        premeštanje redosleda slova u reči (od-do, lasta-talas)

·        zamenjivanje slova (b-d, m-n, beba-deda, bara-dara, moj-noj, mama-nana)

·        izostavljanje slova (prozor-pozor, krava-kava)

·        dodavanje slova (oblak-obalak, breskva-bereskva)

·        nemogućnost:

-         zapamćivanja slova

-         dovođenja u vezu štampanog i pisanog slova

-         poznavanja velikih slova

-         tačne identifikacije slova sličnih po obliku

-         povezivanja slova u kontinuirani niz

·        odvojeno čitanje slovo po slovo

·        česta zamena vokala unutar reči

·        supstitucija konsonanata

·        zastoji pred početak reči

·        ponavljanje prvog slova jedanput ili više puta

·        prekid višesložnih reči

·        odvojeno čitanje reč po reč

·        nepoštovanje ortografskih pravila (zarez, tačka)

·        preskakanje redova

·        pogrešno shvatanje teksta

·        apsolutna nemogućnost razumevanja pročitane reči ili teksta

·        nepravilna respiracija u toku čitanja, stalno prekidanje radi predaha

·        neekonomisanje vazdušnom strujom prilikom čitanja dugih tekstova.      

 

Kao mogući UZROCI disleksija navode se sledeći:

1)   Primarni uzroci: nasledni faktor, traume.

2) Sekundarni uzroci: cerebralna disfunkcija, nedovoljno razvijena dominacija hemisfere,  periferna organska i funkcionalna oštećenja, slabija fizička konstitucija deteta, pedagoška zapuštenost deteta.

3)  Tercijarni uzroci: nedostaci u intelektualnom razvoju, opšte smetnje u razvoju govora, smetnje u percepciji položaja u prostoru, teškoće u percepciji položaja u prostoru, nesposobnost zadržavanja slike reči u pamćenju; ostali tercijarni uzroci: nesposobnost koncentracije, smetnje u motorici.

4)    Ostali uzroci.

70. godina IEFPG

 

Osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE

 

 

Free Joomla! template by Age Themes