Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora (IEFPG) je naučno-obrazovna institucija, multidisciplinarno orjentisana sa holističkim pristupom u izučavanju zvuka, sluha, govora i jezika, ponašanja i učenja u normo i patološkim stanjima. više....

 

Istorijat

Logoped, Savetovalište, Autizam, Mucanje, Disfazija, gluten i kazein, logopedski tretman, pervazivni razvojni poremecaj, poremecaj govora, zamuckivanje, moje dete ima problem, normalan razvoj govora i jezik

Vođen idejom, da samo multidisciplinarni pristup u istraživanjima govora i jezika, kroz praktičnu proveru i primenu naučnoistraživačkih rezultata, može omogućiti potpunije sagledavanje jedne tako složene pojave, prof. Đorđe Kostić 1949 godine, u okrilju Srpske Akademije Nauka osniva laboratoriju za eksperimentalnu fonetiku, koja 1951 godine prerasta i Institut za eksperimentalnu fonetiku, izučavanje stranih jezika i patologiju govora. Revolucionaran u pristupu naučnoistraživačkom radu, Institut ubrzo postaje jedna od vodećih institucija u oblasti izučavanja govora i jezika. Ovaj dinamičan razvoj prati povezivanje sa velikim brojem instituta i fakulteta u zemlji i inostranstvu koje se ogleda u nizu nacionalnih i internacionalnih projekata.


Najširi okviri izučavanja govora i jezika doveli su do originalnih naučnih rezultata koji su našli svoje mesto u teoriji i praktičnoj primeni. Ova saznanja su bitno uticala na promenu ustaljenih shvatanja u različitim sferama, često dovodeći do kvalitetno novih pristupa u pojedinim oblastima. Pod okriljem Instituta formira se Institut za strane jezike u Beogradu, Defektološki fakultet u Beogradu i razvija se KSAFA sistem kao jedinstven pristup u radu sa slušno oštećenom decom i decom koja imaju poremećaj verbalne komunikacije.

 

Go to top

Logoped, Savetovalište, Autizam, Mucanje, Disfazija, gluten i kazein, logopedski tretman, pervazivni razvojni poremecaj, poremecaj govora, zamuckivanje, moje dete ima problem, normalan razvoj govora i jezik