Istraživačke jedinice

ELEKTROAKUSTIČKA LABORATORIJA

Od osnivanja Instituta, po koncepcijama prof. Đorđa Kostića, razvijaju se KSAFA (Kostićeva selektivna auditorna filterska amplifikacija) aparati različitih tipova. Od kraja osamdesetih godina Kostić uvodi nove konceptualne promene u konstrukciji KSAFA aparata koje se isključivo baziraju na audiolingvističkim principima razvoja sluha, govora i jezika. U tom cilju eliminiše sve vizuelne i taktilne elemente koji su do tada predstavljali dopunske elemente KSAFA aparature. U periodu od 1989. do 1995. godine sa saradnicima IEFPG razvija KSAFA-m, KSAFA-v, KSAFA-u i KISAFA aparate. Novim konstrukcionim rešenjima uvodi KSAFA aparaturu i u oblast svih vrsta govorno-jezičke patologije od nerazvijenog govora, preko svih vrsta govorno-jezičke patologije do unapređenja učenja srpskog jezika kao stranog.

Za rešenje KISAFA prof. Đorđe Kostić i IEFPG su dobili prvu nagradu i medalju Saveza pronalazača Beograda sa likom Nikole Tesle 22 aprila 1993. godine. Prof. Kostić sa saradnicima Instituta radi na razvoju novih metodoloških procedura obezbeđuje korišćenje KSAFA aparature od prenatalnog perioda do perioda odraslih osoba. Od 1993. godine radi se na usklađivanju standardne aparature ultra zvuka i novih definisanih generatora zvuka koje je rezultovalo razvojem prenatalnog slušnog skrininga po metodi Sovilj-Ljubić.

Početkom 2000. godine tim istraživača IEFPG razvija sistem OAE (otoakustičke emisije) – aparaturu za TEOAE i DPOAE, kao portabilni klinički aparat za ranu dijagnostiku oštećenja sluha dece u drugom-trećem danu po rođenju. U EAL je razvijen ekspertski sistem za objektivnu procenu patoloških izgovora glasova srpskog jezika.

CENTAR ZA MATEMATIČKO IZUČAVANJE JEZIKA

Timski  rad centra je usmeren na matematičko i statističko utvrđivanje jezičkog ispoljavanja od nivoa fonologije do nivoa sintakse, na velikim jezičkim uzorcima.

LINK KORPUS SRPSKOG JEZIKA

FONETSKO-LINGVISTIČKA LABORATORIJA

U FLL se obavljaju multidisciplinarna osnovna i primenjena istraživanja u oblasti sluha, govora i jezika u normo i patološkim stanjima.

Istraživanja se sprovode kroz holistički pristup izučavanju fonetsko lingvističkih zakonomernosti i fizioloških uslovljenosti govora i jezika.
Istraživanja:

  1. Melodija rečenice u normo i patološkim stanjima
  2. Akcenatski sistem u normo i patološkim stanjima
  3. Kvantitativni pratioci govora (KPG)
  4. Artikulaciona struktura srpskog jezika u normo i patološkim stanjima
  5. Formiranje govorno jezičke baze HABIL za ispitivanje i habilitaciju govora i jezika
  6. Dijahrona istraživanja promena u jeziku
  7. Emocionalno govorni izraz (EGI) u normo i patološkim stanjima
  8. Međuzavisnosti jovorno-jezičke razvijenosti kognitivnog razvoja, ponašanja i učenja kod dece u   
  9. normo i patološkim stanjima
  10. Prenatalna i preligvalna osnova razvoja govora i jezika

Istraživački rezultati se koriste za razvoj i unapređenje KSAFA sistema od nivoa dijagnostike do nivoa tretmana.
Drugi nivo istraživanja obezbeđuju rezultate koji unapređuju teorijske osnove razvoja govora i jezika, mišljenja, ponašanja i učenja.
Određeni rezultati istraživačkog rada koriste se za unapređenje govorno-jezičke kulture i međuljudske komunikacije.

 

 

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes